1.	A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Keviplast Bt. (székhely: 5420,Túrkeve, Kinizsi Utca 49. cégjegyzékszám: 16-06-003734, adószám: 26050995-2-16, a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott műszaki szolgáltatásokra (a továbbiakban: Szolgáltatás), amelyeket a Szolgáltató és a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejött szerződés alapján végzett el.

2. A Szolgáltatás tartalmazza a Megrendelő által meghatározott műszaki feladatok elvégzését, amelyek a Szolgáltató szakterületéhez tartoznak, és amelyekre a Szolgáltató rendelkezik a szükséges szakmai képesítéssel, engedéllyel és felszereléssel.


3. A Szolgáltatás díja óradíjas alapon kerül meghatározásra (beletartozik az online: telefonos, e-mailes segítségnyújtás, szaktanácsadás is), amely az alábbiak szerint alakul:
Gyártói telephelyen történő munkavégzés, telefonos segitségnyújtás esetén: 7550 Ft + áfa / óra / fő
Sürgősségi munkavégzés esetén (amikor a Megrendelő 24 órán belül vagy sürgőssebben kéri a Szolgáltatást): 12550 Ft + áfa / óra / fő
Megrendelő telephelyén történő munkavégzés esetén: az előző pontokban meghatározott óradíjak duplázódnak.
Egyedi előre leadott rendelés alapaján az ajánlatban szereplő árak az érvényesek a külön megkötött szerződés terjedelméig.

4. A Szolgáltatás díján felül a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató által felmerült költségeket, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához szükségesek, például utazási költség, anyagköltség, alvállalkozói díj stb. A költségek mértékét és igazolását a Szolgáltató számláján feltünteti.

5. A Szolgáltató köteles a Szolgáltatást szakszerűen, gondosan és hatékonyan elvégezni, és betartani a vonatkozó jogszabályokat, szabványokat és előírásokat. A Szolgáltató felelős a Szolgáltatás minőségéért és eredményéért.

6. A Megrendelő köteles biztosítani a Szolgáltató számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket, például megfelelő munkaterületet, hozzáférést, biztonságot stb. A Megrendelő felelős azért, hogy a munkaterületen ne legyenek olyan akadályok vagy veszélyek, amelyek megnehezítik vagy veszélyeztetik a munkavégzést.

7. A Megrendelő köteles fizetni a Szolgáltató által kiállított számlát a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül. A fizetési határidő 8 nap a számla kézhezvételétől számítva. A fizetés késedelme esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot és kötbért érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Szolgáltatás elvégzése a Megrendelő hibájából vagy mulasztásából késik vagy akadályoztatva van. Ilyen esetben a Szolgáltató jogosult a munkaidő meghosszabbítását vagy a szerződés felmondását kérni.

9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Szolgáltatás elvégzése során olyan körülmények merülnek fel, amelyekre a szerződéskötéskor nem lehetett számítani, és amelyek megakadályozzák vagy jelentősen megnehezítik a munkavégzést. Ilyen esetben a Szolgáltató jogosult a szerződés módosítását vagy felmondását kérni.

10. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő által rendelt műszaki feladatok elvégzése nem vezet az elvárt eredményhez vagy hatáshoz, feltéve, hogy a Szolgáltató eleget tett a szerződésben vállalt kötelezettségeinek és a szakmai szabályoknak.

11. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő által biztosított anyagok, berendezések vagy alkatrészek hibásak, hiányosak vagy alkalmatlanok a műszaki feladatok elvégzéséhez. Ilyen esetben a Megrendelő köteles pótolni vagy kicserélni az anyagokat, berendezéseket vagy alkatrészeket.

12. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő által rendelt műszaki feladatok elvégzése során harmadik személyeknek okozott kár keletkezik, feltéve, hogy a kár nem a Szolgáltató gondatlanságából vagy szándékosságából ered.

13. A Szolgáltató és a Megrendelő kötelesek együttműködni egymással és tájékoztatni egymást minden olyan tényről vagy körülményről, amely befolyásolhatja a szerződés teljesítését vagy annak eredményét.

14. A szerződést szóbeli megállapodás alapján is meg lehet kötni, ha a felek ezt kifejezetten elfogadják. Ebben az esetben a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók a szerződés tartalmára és teljesítésére vonatkozóan.

15. A szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felmondani mindkét fél egyetértésével. A szerződés módosítása vagy felmondása nem érinti a már teljesített Szolgáltatások díjazását és felelősségét.

16. A szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban békés úton kívánják rendezni. Ha ez nem lehetséges, akkor a vitát a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság előtt kívánják rendezni.

17. A gyártó honlapján szereplő képek nem minősülnek gyártási rajznak. Egyes termékeink között eltérés lehet. A vásárlástól való elállási szándékot , kérjük írásban jelezni kézhezvételkor.

18. A jelen ÁSZF és a szerződés a magyar jogszabályoknak megfelelően kerülnek értelmezésre és alkalmazásra.

19. A jelen ÁSZF 2022. január 1-jén lép hatályba, és visszavonásig érvényes.